Base Rate History

Base Rate 2073/2074 Base Rate 2074/2075
Shrawan 4.75 6.82
Bhadra 4.77 6.32
Ashwin 6.00 6.90
Kartik 5.89 6.71
Mangsir 5.65 6.82
Poush 6.32
Magh 6.27
Falgun 5.75
Chaitra 5.93
Baisakh 5.93
Jestha 6.02
Ashad 6.29