Base Rate History

Base Rate 2073/2074 Base Rate 2074/2075
Shrawan 4.75 6.82
Bhadra 4.77 6.32
Ashwin 6.00 6.90
Kartik 5.89 6.71
Mangsir 5.65 6.82
Poush 6.32 6.93
Magh 6.27 6.80
Falgun 5.75 6.67
Chaitra 5.93 7.11
Baisakh 5.93 7.01
Jestha 6.02
Ashad 6.29